TOPlist
Copyright © 2008-2017 Stachura.cz

Nejčastější příčiny poškození ložisek 2.

Poškozená ložiska vedou k prostojům a ztrátě produktivity. Zjistěte, jak předcházet poškození, než bude příliš pozdě.

Přetížení
Přetížená ložiska jsou taková, která pracují mimo jmenovité návrhové meze zatížení, rychlosti nebo teploty. Čím větší je přetížení, tím více zkracuje životnost ložiska. Může také způsobovat praskání součástí ložisek. I když přetížení může být výsledkem nesprávného provozu, může také pramenit z nesouladu mezi ložiskem a aplikací. Mezi varovné známky opotřebení patří hluk a vibrace, rostoucí teploty, kovové třísky v mazivu a filtrech a snížení výkonu. Dalším příznakem přetížení je únavové drolení – důlkování nebo odlupování materiálů ložisek. Drolení postihuje především kroužky a valivé elementy ložiska. Mezi další příznaky patří:

• Prasknutí válečku.

• Odlupování.

• Prasknutí podpovrchové vrstvy vnějšího kroužku.

• Rýhy nebo plastická deformace na hranách válečků a kontaktních plochách drážek kroužků bez přírub. Tyto rýhy jsou černě zbarvené a je možné je nahmatat nehtem nebo nástrojem s ostrým hrotem.

• Deformace kovu do vybrání nebo drážek kroužků s přírubami.

Přetížená ložiska je nutné opravit nebo vyměnit, jinak hrozí riziko dalšího poškození a závažnějších následků.

Nesprávná manipulace a instalace
Při manipulaci s ložisky a jejich instalaci je třeba používat správné postupy a nástroje, protože i nejmenší důlek nebo vryp může podlomit jejich provozní charakteristiku a spolehlivost. Mnoho případů předčasného poškození ložisek je možné připsat na vrub nesprávnému skladování. Proto by měla být ložiska skladována v antikorozním obalu, dokud nejsou připravena k instalaci. Pokud je z nějakého důvodu nutné vyjmout ložisko z originálního obalu, naneste na něj konzervační prostředky a zajistěte opětovné zabalení dílů.

Během instalace by měli technici používat čisté nástroje v čistém prostředí a neotírat z ložiska žádný konzervační prostředek. Zabraňte poškození součástí ložisek, zvlášť klecí. Obvykle se vyrábějí z měkké oceli, bronzu nebo mosazi a nesprávnou manipulací nebo instalací se mohou snadno poškodit. Důležitá je také evidence. Veškerou údržbu zadokumentujte, zaznamenejte datum, model a výrobní číslo zařízení, sestavu a výrobní číslo ložiska (pokud je uvedeno) a výrobce. Připojte poznámky ohledně renovace skříně nebo hřídele a dalších vyměněných součástí. Tyto záznamy mohou hrát zásadní roli při zjišťování trendů ve fungování ložisek, stanovování servisních intervalů a plánování budoucí údržby. Záznamy jsou také základem pro řešení problémů se zařízením a analýzu poškození ložisek.

Při demontáži vnějších kroužků ze skříní nebo nábojů kol může neopatrná manipulace zanechat na dosedacích plochách vnějších kroužků ostřiny nebo vyvýšené nerovnosti. Pokud nástroj způsobí v dosedací ploše skříně rýhu, zanechá kolem rýhy vyvýšené okraje. Pokud nebudou tyto vyvýšeniny před opětovnou montáží vnějšího kroužku ohlazeny nebo zbroušeny, přenesou se přes vnější kroužek a způsobí odpovídající vyvýšená místa na vnitřním průměru vnějšího kroužku. Tím se zvyšuje pnutí valivého kontaktu a může dojít ke zkrácení únavové životnosti, k vyvolání drolení nebo v extrémních podmínkách k prasknutí součástí. Bezprostřední efekt rýh a hlubokých škrábanců může zahrnovat nerovnost a vibrace a hluk v ložisku.
Mezi poškození nesprávnou manipulací, instalací nebo demontáží patří promáčknutí vnějšího kroužku, prasknutí příruby vnitřního kroužku, poškození příruby u vnějšího kroužku, poškrábání ve vzdálenostech odpovídajících vzdálenostem válečků a promáčkliny nebo důlky v drážkách. Každé z nich může být vážné. Poškozené součásti je po určení základní příčiny potřeba vyměnit nebo opravit.

Během instalace je důležité správné ustavení, protože staticky vyosené ložisko bude mít kratší životnost. O kolik kratší, to záleží na míře vyosení. Pokud je vyosené příliš, nerozkládá se zatížení na valivé elementy a kroužky. Místo toho se koncentruje pouze na některé válečky nebo kuličky a kroužky, a to potenciálně vede k únavě. Dosedající povrchy, plochy a osazení a odpovídající vložky a vybrání, jsou dimenzovány pro udržení a přenos sil a musí být v mezích určených výrobcem.
Usazení ložiska zahrnuje určení volné a montážní radiální vnitřní vůle, axiální vůle a u některých zařízení i axiálního předpětí. Nesprávná vůle může způsobit zvýšení krouticího momentu, pnutí, poškození klece a přehřátí. Poškození ložisek ve velkém měřítku je v současnosti méně časté díky vylepšením v konstrukci, vzdělávání a školení výrobců i uživatelů. Potřeba chápání klíčových příčin poškození ložisek – a jejich předcházení – přesto není o nic méně naléhavá. Dbejte na odpovídající mazání ložisek, jejich ochranu proti znečištění, předcházení přetížení a správnou manipulaci a instalaci. Budete tak tyto zásadní součásti chránit před poškozením, zvýšíte výrobní kapacitu, prodloužíte provozní životnost a ušetříte čas a peníze.