TOPlist
Copyright © 2008 - 2023 Stachura.cz

Oleje a maziva

Dokonalé mazání zabezpečuje velkou trvanlivost, malé mechanické ztráty, tlumí hlučnost a odvádí teplo. Konstrukce musí umožňovat mazivu, aby mohlo plně vykonávat svou funkci.

I. Požadavky na mazivo
  1. Dobrá mazací schopnost
  2. Odolnost proti stárnutí a chemickým změnám
  3. Necitlivost (stálost) proti teplotám
  4. Odolnost na tvorbu sraženin, kalů
  5. Malý sklon k pěnění a absorbci vody

II. Na mazací soustavu
  1. Spolehlivost celku mazací soustavy i částí
  2. Možnost volby či regulace mazacích míst
  4. Spolehlivá kontrola a činnost kontrolních prvků

Zařízení pro mazání funkčních ploch mechanismů stroje zabezpečují správnou a spolehlivou funkci stroje.
a) přivádět dostatek maziva
b) umožňovat kontrolu spotřeby
c) pracovat automaticky
Viskozita 31 ÷37,10-6m2.s-1 nebo 72 ÷76,10-6m2.s-1 s přísadou elainu

Mazací soustavou rozumíme souhrn všech mazacích zařízení pro dopravu maziva.
a) Ztrátové - olej se z mazacích míst nezachycuje a neodvádí zpět do nádrže, mazivo prochází 1x
b) Uzavřené (oběhové) - olej se z mazacích míst svádí zpět do nádrže, mazivo cirkuluje
c) Kombinovaná - (slučuje ztrátový a oběhový typ)

Mazání musí být ekonomické
a) oběhové - mazání olejem
b) ztrátové - mazání plastickými mazivy

Uzavřené soustavy mohou být :
beztlakové - (rozstřikem, brodním)
tlakové - 0,1 ÷l MPa (0,2 ÷0,3 MPa)
Podle frekvence - mazání přerušované - mazání nepřerušované

Typy mazacích soustav

1. Mazání ruční
- maznicemi umístěnými v místě mazání
- místa musí být na stroji zřetelně označena
- maznice (spádové), tlakové

2. Mazání rozstřikem
- pouze pro části ve společné uzavřené skříni
- ozubené kolo se brodí v oleji a rozstřikuje ho, olej maže místa přímo nebo se zachycuje ve sběrných prostorech, odtud se přivádí do mazacích míst otvory (průvrty)
- při rozstřikování má být kolo ponořeno nejvýše do hloubky tří zubových mezer s rychlostí v < 6 m.s-1- nad rychlosti 12 m s 1se mazání rozstřikem nepoužívá (vzrůstají ztráty vířením oleje)

3. Mazání broděním
- jen v uzavřených skříních při malých obvodových rychlostech (v < 4 m.s-1), jinak rychle narůstají ztráty a náplň se zahřívá
- vhodné pro šneková samostatná soukolí

4. Mazání olejovou mlhou - užití u rychloběžných vřeten s valivými ložisky

5. Tlakové oběhové mazání
- nejdokonalejší způsob mazání
- použití u uzavřené soustavy (plní i funkci chlazení např. u hydrodynamických ložisek)

Oleje řady CGLP - kluzná vedení

Oleje řady RENEP CGLP se používají v souladu s předpisy výrobců obráběcích strojů pro všechna horizontální a vertikální kluzná vedení a vodicí dráhy, jakož i pro lineární vodicí systémy. Zamezují zalepování a tvorbě usazenin, ke kterému může dojít při smíchání vodou mísitelných chladicích mazacích látek a olejů použitých na kluzná vedení. Oleje řady RENEP CGLP jsou vhodné i pro použití v obráběcích strojích s centrálním mazáním pro pře-vody, hydrauliky a kluzná vedení. Specifikace oleje RENEP CGLP

Oleje řady RENOLIN MA - převodový, ložiskový

Oleje řady RENOLIN MA jsou používány pro méně zatížená ložiska, převodovky, kluzná vedení, vřetena,kompresory a jiné třecí uzly. Nacházejí také uplatnění v oběhovém mazání. Specifikace oleje RENOLIN MA

Oleje řady RENOLIN CLP - převodový

Oleje řady RENOLIN CLP se používají v průmyslu všude tam, kde je výrobcem doporučován olej typu CLP dle DIN 51517-3. Vysoce zatížená ložiska, klouby, tiskařská vřetena,čelní a šnekové převody mohou být spolehlivě,bezpečně a hospodárně mazány i při špičkových teplotách krátkodobě až do 120 °C. Oleje řady RENOLIN CLP splňují požadavky rozhodujících výrobců převodů a ložisek.Produkty řady RENOLIN CLP jsou doporučeny firmou FLENDER na mazání čelních,kuželových a planetových převodů,zejména na mazání převodů větrných elektráren. Specifikace oleje RENOLIN CLP

Oleje řady RENOLIN VG - hydraulické systémy

Spolehlivá funkce a provozní jistota hydraulických zařízení závisí do značné míry na jakosti oleje. Kromě přenosu sil musí také mazat,chladit a čistit.Protože vzhledem k pracovním podmínkám je hydraulický olej určen pro vysoká zatížení, musí splňovat mnoho požadavků. Tyto požadavky musí být plněny po celou dlouhou dobu používání, aby bránily tvorbě produktů chemických reakcí, které zhoršují práci zařízení. Norma DIN 51 524, část 2 popisuje minimální požadavky, kterým musí oleje třídy HLP vyhovovat:„Hydraulické oleje třídy HLP nacházejí hlavní uplatnění v hydraulických zařízeních s hydrostatickým pohonem, v nichž se vyskytuje vysoké tepelné zatížení,kde je třeba očekávat přítomnost vody a koroze a kde čerpadla nebo hydrostatické motory, vzhledem ke konstrukci nebo pracovním podmínkám, vyžadují oleje s přísadami snižujícími opotřebení v podmínkách smíšeného tření“. Specifikace oleje RENOLIN VG

Oleje řady SILKAIR VG 22 - vzduchové systémy

SILKAIR VG 22 je prvotřídní olej pro vzduchové systémy s přirozeným vysokým viskozitním indexem, určený pro mazání pneumatického nářadí, ventilů a souvisejícího příslušenství. Výrobek je určen pro použití v systémech, kde je nutné odstranit odloučenou vodu. SILKAIR VG 22 obsahuje inhibitory, které minimalizují tepelnou degradaci a pěnění, chrání proti korozi a tvorbě úsad. Složení výrobku zaručuje rychlé vytvoření olejové mlhy, která maže následná pneumatická zařízení v systému. V případech, kdy nízké expanzní teploty způsobují zamrzání výfuk ů, je vhodné použít SILKAIR ICEFREE. Specifikace oleje SILKAIR VG 22

Plastické maziva RENOLIT

V řadě plastických maziv RENOLIT jsou Vám K dispozici průmyslová maziva představující vyvážený kompletní program určený pro nejširší oblast použití plastických maziv v průmyslu. Plastická maziva RENOLIT jsou optimálním technickým řešením a jejich použití je velmi hospodárné.V této technické informaci Vám představuje výběr maziv z rozsáhlého výrobního programu průmyslových maziv společnosti FUCHS. Tato pracovní pomůcka Vám kromě toho poskytne informace o použití, označování a zkoušení plastických maziv.Speciální plastická maziva a speciální zakázkové úpravy obdržíte na vyžádání. Plastické maziva RENOLIT